BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9441/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Hiệp hội chế biến và xuất khẩuthủy sản Việt Nam.
(Đ/c: 218 đường số 6, lô A, dự án An Phú - An Khánh, Q2, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công vănsố 133/2014/CV-VASEP ngày 15/7/2014 của Hiệp hội về một số nội dung vướng mắckhi thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Việc khai sửatên tàu: Đối với trường hợp phát sinh phải thay đổi tàu chuyên chở xuất khẩuhàng hóa dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung tên tàu đã khai báo trên tờ khai hảiquan, doanh nghiệp có văn bản đề nghị sửa đổi tên tàu gửi Chi cục Hải quan cửakhẩu xuất và Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai, trong đó ghi rõ lý do thay đổitên tàu; ký, đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp để xuất trình tại khu vực giámsát cửa khẩu xuất. Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất căn cứ vào văn bản đề nghịcủa Doanh nghiệp để xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát. Chi cục Hải quan nơimở tờ khai cập nhật bổ sung tên tàu mớibằng nghiệp vụ CNO/CNO11 trong hệ thống VNACCS.

2. Về nội dungphản ánh vướng mắc trong việc xác nhận hàng hóa xuất khẩu đã qua khu vực giámsát khi thực hiện công văn số 6006/TCHQ-GSQL ngày 28/5/2014, Tổng cục Hải quanhướng dẫn cụ thể đối tượng phải xác nhận như sau:

Công văn số6006/TCHQ-GSQL chỉ áp dụng đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàngnông, lâm, thủy, hải sản... xuất khẩu của doanh nghiệp thuộc đối tượng theohướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013,côngvănsố 8319/BTC-TCT ngày 27/6/2013khi xuất qua cửa khẩu biên giới đất liền (đường bộ, đường sông).

Do vậy, đối với trườnghợp hàng nông, lâm, thủy, hải sản... xuất khẩu bằng đường biển, đường hàngkhông khi xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát không yêu cầu lãnh đạo Chi cụcký xác nhận (ký tên, đóng dấu).

3. Về công tác xácnhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống và việc hủy tờ khai: Tổng cục Hảiquan đã có công văn số 7723/TCHQ-VNACCS ngày 24/6/2014 yêu cầu Chi cục thựchiện cập nhật kết quả xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống đầy đủ.Tuy nhiên, để việc hủy tờ khai đối với những trường hợp theo quy định tại Điểmb Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chínhđược chính xác, Chi cục Hải quan trực thuộc trước khi tiến hành hủy tờ khai thìthông báo cho doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp xuất trình tờ khai đã có xác nhậnhàng đã qua khu vực giám sát thì không thực hiện hủy và thông báo cho bộ phậngiám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra lại và cập nhật thông tinvào hệ thống.

4. Về vướng mắcliên quan đến "mã địa điểm lưu kho": Khi triển khai hệ thống VNACCS,Tổng cục Hải quan lựa chọn phương án triển khai lần lượt từng Chi cục do vậythời gian đầu về mã địa điểm lưu kho, mã Chi cục có thể bị thay đổi trước vàsau khi triển khai. Trước khi thay đổi, Tổng cục Hải quan đều đưa bảng mã nàylên website nên đề nghị Hiệp hội thông báo đến các thành viên tra cứu để biếttrước khi khai báo. Đến nay, việc triển khai thủ tục hải quan trên hệ thốngVNACCS trên phạm vi toàn quốc, các mã địa điểm, mã Chi cục đã ổn định. Nên khiphát hiện mã cập nhật sai, chưa đúng thực tế, Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệphội phối hợp gửi thông tin để kịp thời sửa đổi.

5. Về vướng mắcliên quan đến trường hợp khi khai báo nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuấtkhẩu doanh nghiệp không khai được ân hạn thuế: Tổng cục Hải quan ghi nhận nộidung vướng mắc này và hiện nay, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quantỉnh thực hiện việc rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin doanh nghiệpvào hệ thống để xử lý vướng mắc của doanh nghiệp nêu trên.

6. Về nội dungkhai báo nhiều thông tin không cần thiết: Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dungnày. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay doanh nghiệp chỉ phải in phần thông tinchung, không phải in phần thông tin chi tiết dòng hàng. Khi xuất trình cho cơquan Hải quan sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hệ thống.

7. Về việc làmtròn và sai số: Do thiết kế hệ thống nên chỉ tiêu số lượng chỉ cho phép khai 02số thập phân sau dấu phẩy dẫn đến đối với một mặt hàng có đơn giá chính xác đến03 số thập phân sau dấu phẩy sẽ có sai số phần trị giá. Việc này Tổng cục Hảiquan đã có hướng dẫn tại điểm 13 công văn số 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/4/2014.Tuy nhiên, để thống nhất trong cáctrường hợp,Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, sớm có hướng dẫn cụ thể.

8. Về việc thanhkhoản loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, Tổng cụcHải quan đã yêu cầu các đơn vị cập nhật kết quả xác nhận hàng qua khu vực giámsát để tờ khai đủ điều kiện đưa vào thanh khoản tại công văn số 7723/TCHQ-VNACCS Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống E-Customs 4 (V4) sanghệ thống E-Customs 5 (V5) còn có một số vướng mắc phát sinh khác dẫn đến khôngthanh khoản được trên hệ thống. Để hỗ trợ được việc thanh khoản trên hệ thống,giúp doanh nghiệp không phải thanh khoản thủ công khi đến hạn, Tổng cục Hảiquan sẽ chỉ đạo các đơn vị trong ngành rà soát, cập nhật dữ liệu, xây dựngchương trình để hoàn thiện chức năng này.

Tổng cục Hải quantrả lời để Hiệp hội biết, thông báo cho các đơn vị trong Hiệp hội thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh