TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9442/CT-TTHT
V/v thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Nagashima Ohno & Tsunematsu tại TP.HCM Địa chỉ: P.1701-1702, Tầng 17, tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1Mã số thuế: 0312851616

Trả lời văn bản sNO&T -mtt 15.10 ngày 30/09/2015 của Chi nhánh về thuế giá trị gia tăng(GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 quy định thuế suất 0% đối với dịch vụ xuấtkhẩu:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

…”

+ Tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

….”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng là tổ chức hoạt động trong khu phi thuế quan, nếuđáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2.b Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:- Như trên;
- P.PC;
- P.TNCN
- Lưu VT; TTHT.
2560- 6655034/2015/thue g
tgt/tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga