TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9443/CT-TTHT
V/v thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phn Jesco Asia Địa chỉ: Lầu 10-11, TN South Building, 60 Trường Sơn, P.2, Q.Tân BìnhMã số thuế: 0302447355

Trả lời văn bản số 2015/09-01 JESCO ASIA ngày 28/09/2015 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ xây dựng cung cấp cho Doanh nghiệp chế xuất, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài...

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

….

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

….

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

….

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

….”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày, trong năm 2015 ký hợp đồng “cung cấp và thi công công việc: xây dựng và cơ điện” cho Công ty TNHH Major Craft Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất hoạt động tại Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai), nếu có đầy đủ hợp đồng cung cấp dịch vụ, hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:- Như trên;
- P.Ktra 2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
2497- 6588235/2015/ktlgtgt /tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga