BỘ TÀI CHÍNH
---------------------
V/v: điều kiện tờ khai hải quan khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Bộ Tài chính nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế và doanh nghiệp về tờ khai hải quan đảm bảo điều kiện, thủ tục khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 1.3(c.2) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn một trong các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau: “Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan”.
Căn cứ Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn về cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu.
Căn cứ các hướng dẫn trên, thì điều kiện tờ khai hải quan để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1.3(c.2) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC thực hiện như sau:
- Trước ngày Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực (trước ngày 20/01/2011) thì điều kiện tờ khai để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1.3(c.2) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.
- Từ ngày Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực (từ ngày 20/01/2011) thì điều kiện tờ khai hải quan để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT thực hiện theo Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:
1. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển (bao gồm cả hàng qua CFS), đường thủy nội địa là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, vận đơn xếp hàng lên phương tiện vận tải xuất cảnh.
2. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường hàng không, đường sắt là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, chứng từ vận chuyển xác định hàng đã xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng chuyển tải, khu chuyển tải hoặc hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển cùng với hành khách xuất cảnh qua cửa khẩu hàng không (không có vận đơn) là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất: “HÀNG HÓA ĐÃ XUẤT KHẨU”.
4. Đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan, là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, có xác nhận của Hải quan kho ngoại quan: “HÀNG ĐÃ ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN”.
5. Đối với hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, có xác nhận của Hải quan khu phi thuế quan: “HÀNG ĐÃ ĐƯA VÀO KHU PHI THUẾ QUAN”.
6. Đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất bán cho doanh nghiệp nội địa và hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất là tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan.
7. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan.
Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, TCHQ;
- Công ty CP ĐT&XD Sao Mai tỉnh An Giang;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS, KK-2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?