BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9449/BGTVT-KHĐT
V/v: Kết cấu cầu cảng chuyên dụng Nhà máy gang thép Guanglian tại Dung Quất, Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH Guanglian Steel.

Bộ Giao thông vận tải nhậnđược văn bản số GL-QN-08-11- 003/CTC ngày 05/12/2008 của Công ty TNHH GuanglianSteel về việc "Xin phép thay đổi kết cấu bến cảng chuyên dụng từ tàu trọngtải 50.000DWT lên thành tàu trọng tải 150.000DWT của Nhà máy gang thépGuanglian Steel - cảng biển Dung Quất".

Về việc này, Bộ Giao thông Vậntải có ý kiến như sau:

1. Cảng và luồng tàu vào cảngkhu vực cảng biển Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi được quy hoạch cho tàu có trọngtải đến 50.000 DWT (theo quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 26/8/2002 của Thủ tướng Chínhphủ và Quyết định số 1445/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2007 của Bộ GTVT phê duyệt quyhoạch chi tiết Cảng Dung Quất đến năm 2010). Việc Công ty TNHH Guanglian Steelđề xuất được xử lý kết cấu cầu cảng của công ty tiếp nhận tàu có trọng tải caohơn trọng tải theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của côngty, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý Công ty cân nhắc kỹ về hiệu quả đầu tư đểquyết định.

2. Khi luồng vào Cảng DungQuất được đầu tư nạo vét xong, theo dự án đầu tư của Bộ GTVT thì luồng tàu chophép tàu có trọng tải đến 50.000DWT (theo đúng quy hoạch).

3. Chủ đầu tư phải cam kếtkhông đòi hỏi, yêu cầu việc nạo vét luồng tàu, khu nước đáp ứng nhu cầu ngoàiquy hoạch.

4. Quá trình đầu tư, khai thácvận hành dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành,đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Bộ Giao thông Vận tải thôngbáo để Quý Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trần Doãn Thọ (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT(03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đức Hải