BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 945/TCT-DNK
V/v: Lập bộ thuế của hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 303/CT-THDT ngày 28/11/2006 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ hỏi v/v lập bộ thuế của hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về lập bộ thuế của hộ kinh doanh cá thể:

- Theo quy định tại điều 29, mục II, phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đinh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: hàng hoá, dịch vụ của những cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước thì hàng hóa, dịch vụ đó không thuộc diện chịu thuế GTGT.

- Theo quy định tại điểm 6, mục II, phần E Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì… Cá nhân, hộ cá thể kinh doanh có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi người lao động dưới mức lương tối thiếu do nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước được miễn thuế…

Căn cứ quy định trên, mặc dù là hộ khoán ổn định nhưng khi Nhà nước có sự điều chỉnh về mức lương tối thiếu đối với công chức Nhà nước thì quy định về miễn thuế cũng sẽ điều chỉnh theo sự thay đổi đó.

2. Về lập bộ thuế Môn bài:

Theo quy định tại điểm 2, mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Môn bài căn cứ trên mức thu nhập bình quân một tháng và theo 6 mức.

Thuế Môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm (một năm thu một lần) nhằm mục đích kiểm kê, kiểm soát và phân loại các cơ sở kinh doanh. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải nộp thuế Môn bài. Vì vậy khi hộ kinh doanh có mức thu nhập bình quân một tháng thấp hơn mức lương tối thiểu của Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước thì thuộc diện miễn thuế GTGT và thuế TNDN, nhưng hộ kinh doanh vẫn thuộc diện nộp thuế Môn bài theo 6 mức quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC nêu trên.

Để thực hiện đúng pháp luật thuế và hoàn thành nghĩa vụ Ngân sách năm 2007, đề nghị Cục Thuế chỉ đạo điều tra, khảo sát điều chỉnh doanh thu tính thuế sát với thực tế, thực hiện tính thuế và công khai thuế đối với hộ kinh doanh theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ pháp chế - BTC
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến