THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 33/TTr-BXD ngày 04tháng 5 năm 2015 và Công văn số 1375/BXD-PTĐT ngày 24 tháng 6 năm 2015) về chủtrương đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo VũYên, quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 33/TTr-BXD ngày 04tháng 5 năm 2015 và Công văn số 1375/BXD-PTĐT ngày 24 tháng 6 năm 2015 về việcchấp thuận đầu tư Dự án xây dựng Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinhthái đảo Vũ Yên, quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Dự án).Việc thực hiện đầu tư Dự án phải theo đúng các quy định của pháp luật về đấtđai, pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến thẩm định của BộXây dựng tại các văn bản nêu trên và ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan đãgóp ý cho Dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà đầu tư và chỉđạo thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra bảo đảm việc thực hiệnDự án theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, V.III, NC, TKBT;
-
Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải