THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
Số: 945/TTg-QHQT
V/v: Phê duyệt nội dung Hiệp định vay ODA Hungary cho dự án Cấp nước huyện Quảng Trạch.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Binh;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 8936/BTC-QLN ngày 04 tháng 7 năm 2012 về việc phê duyệt Hiệp định vay ODA Hungary cho dự án Cấp nước huyện Quảng Trạch; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3060/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 5 năm 2012), Bộ Ngoại giao (công văn số 1510/BNG-LPQT ngày 08 tháng 5 năm 2012), Bộ Tư pháp (công văn số 3436/BTP-PLQT ngày 04 tháng 5 năm 2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (công văn số 490/UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định vay vốn Hungary cho Dự án Cấp nước huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
2. Giao Bộ Tài chính ký Hiệp định vay vốn nêu trên với Ngân hàng Eximbank Hungary; hoàn thành các thủ tục pháp lý để Hiệp định có hiệu lực và hướng dẫn việc thực hiện Hiệp định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) ST. 27
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải