BỘ CÔNG THƯƠNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0946/BCT-NL
V/v xuất khẩu than chất lượng thấp được tận thu từ nguồn xỉ thải, tro bay của nhà máy nhiệt điện than

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ JST

Trả lời công văn số 02/CV-JST /2008 ngày 09 tháng01 năm 2008 của quý Công ty về việc đề nghị cho phép xuất khẩu than chất lượngthấp (than phụ phẩm) được tận thu từ nguồn xỉ than và tro bay của nhà máy nhiệtđiện than; sau khi kiểm tra thực tế và xem xét các văn bản liên quan kèm theo,Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ JST đượcthành lập ngày 21 tháng 10 năm 2005 và có đăng ký kinh doanh than mỏ theo giấychứng nhận ĐKKD số 0103009622 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Theo hợpđồng kinh tế số 4499/HĐ-PLPC-SXP ngày 31 tháng 12 năm 2007 và Hợp đồng kinh tếsố 75/HĐ-PLPC-SXP ngày 07 tháng 01 năm 2008 giữa Công ty Cổ phần thương mại và dịchvụ JST và Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại, Công ty Cổ phần thương mại vàdịch vụ JST có mua xỉ than và tro bay của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đểchế biến làm nguyên liệu cho xi măng. Trong quá trình chế biến xỉ than và trobay làm nguyên liệu cho xi măng, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ JST thuhồi được than chất lượng thấp (nhiệt lượng £ 3000 cal/g, cỡ hạt 0 - 35mm), hiệnnay trong nước ít có nhu cầu sử dụng, nhưng vẫn có giá trị xuất khẩu.

Vì vậy, để khuyến khích tận thu tài nguyên than,tăng hiệu quả sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phù hợp vớiđịnh hướng sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên than và bảo vệ môi trường trongChiến lược phát triển ngành Than Việt Nam, Bộ Công thương chấp thuận việc xuấtkhẩu loại than chất lượng thấp (nhiệt lượng £ 3000 cal/g, cỡ hạt 0 - 35mm) tậnthu được từ xỉ than và tro bay của nhà máy nhiệt điện than. Ngoài ra, trong quátrình xuất khẩu than có nguồn gốc tận thu từ xỉ than và tro bay của nhà máynhiệt điện than, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ JST phải chấp hành đầyđủ các yêu cầu khác được quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BCT ngày 22 tháng10 năm 2007 về việc hướng dẫn xuất khẩu than của Bộ Công thương, sớm có văn bảnđăng ký số lượng, chủng loại than xuất khẩu để làm căn cứ cho việc kiểm tra,giám sát của các cơ quan chức năng./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang