BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 946/BNN-HTQT
V/v Đăng ký danh mục dự án vay vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tại Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 9/10/2009 phê duyệt Định hướng Chiến lược Phát triển thủy lợi Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phát triển thủy lợi cần đáp ứng các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050, làm cơ sở để phát triển nông nghiệp bền vững, theo hướng hiện đại hóa, thâm canh cao, góp phần tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu, lợi ích quốc gia và hài hòa lợi ích giữa các vùng, các ngành. Đối với khu vực Trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Chính phủ đã yêu cầu tập trung giải quyết vấn đề tiêu thoát nước cho vùng Phú Thọ, bảo vệ các xã ngoài đê thuộc Bắc Giang, nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi lớn trên hệ thống sông Phan - sông Cà Lồ thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, tăng cường quản lý qui hoạch khai thác nguồn nước trên hệ thống sông Đuống ở Bắc Ninh và củng cố các tuyến đê sông Hồng.
Theo đánh giá và tính toán của Viện Quy hoạch Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT tại báo cáo tháng 9/2010, hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông hồng còn khá nhiều tồn tại: tổng diện tích tưới toàn vùng chỉ đạt 69%, còn khoảng 273.701 ha tưới bấp bênh và chưa có công trình phục vụ tưới và trên 25.000 ha canh tác chưa có công trình tưới. Bên cạnh đó, nhiều công trình tưới sau thời gian dài sử dụng đã xuống cấp, hệ thống kênh mương bị bồi lấp, chất lượng nguồn nước cấp cho sản xuất ở vùng Đồng bằng sông Hồng đang bị suy giảm ô nhiễm từ nguồn nước xả thải của các làng nghề, khu công nghiệp trong khu vực như nguồn nước sông Nhuệ, sông Đáy, sông Ngũ Huyện Khuê. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp một số hệ thống thủy lợi khu vực Trung du Đông Bắc bộ là rất cấp thiết.
Căn cứ lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA của Chính Phủ, Chiến lược và Chương trình tài trợ quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với ADB xây dựng đề xuất dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư “Hiện đại hóa hệ thống thủy nông vùng Trung và Đông Bắc đồng bằng sông Hồng”. Tháng 7/2010 và tháng 01/2011, đoàn Chương trình của ADB đã kí Biên bản ghi nhớ với Quý Bộ xác nhận sẽ tài trợ 800.000 USD cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật này (PPTA). Nội dung chính của dự án PPTA được tóm tắt như sau:
1. Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Hiện đại hóa hệ thống thủy nông vùng Trung và Đông Bắc đồng bằng sông Hồng.
2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Chủ dự án: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi
5. Địa điểm thực hiện dự án: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Phú Thọ
6. Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng kể từ ngày kí kết dự án PPTA
7. Tổng vốn dự kiến của dự án: 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ), trong đó:
- 800.000 USD: vốn không hoàn của ADB (khoảng 16.546.400.000 VND)
- 200.000 USD: vốn đối ứng của Việt Nam (khoảng 4.136.600.000 VND)
8. Mục tiêu dự án:
Xem xét, phân tích các đề xuất xây dựng công trình tại 4 tỉnh; đánh giá các nội dung về môi trường, xã hội, tái định cư, các vấn đề thể chế; đánh giá tính khả thi của dự án; hoàn chỉnh dự án đầu tư (FS) đáp ứng các yêu cầu trong nước và quốc tế.
9. Nội dung: Dự án HTKT gồm hai phần:
Phần A: Cập nhật, phân tích số liệu đầu vào
- Khảo sát, xem xét hiện trạng, phân tích các đề xuất công trình từ địa phương và Bộ Nông nghiệp và PTNT, các nội dung quy hoạch, các thông số về môi trường, kinh tế - xã hội, thể chế, tổ chức vận hành bảo dưỡng; các chỉ số, giải pháp xây dựng công trình.
- Đề xuất quy mô và phạm vi công trình dự kiến trong giai đoạn đầu tư
- Phối hợp các tỉnh lập dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi
Phần B: Hoàn chỉnh dự án
- Phối hợp các tỉnh hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi
- Chuẩn bị các tài liệu làm cơ sở xây dựng văn bản pháp lý của dự án phù hợp yêu cầu của ADB và Chính phủ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy việc thực hiện dự án trên có ý nghĩa quan trọng trong việc tiêu thoát nước cho vùng Trung và Đông Bắc đồng bằng sông Hồng, góp phần khai thác có hiệu quả và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Kèm theo công văn này là các tài liệu liên quan và 08 bộ đề cương chi tiết dự án Hỗ trợ kỹ thuật bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ phê duyệt danh mục dự án.
Rất mong nhận được sự quan tâm xem xét của Quý Bộ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- UBND các tỉnh: Bắc Ninh; Bắc Giang; Vĩnh Phúc; Phú Thọ;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Các Vụ: HTQT, KH, TC;
- Cục QLXDCT;
- Ban CPO Thủy lợi;
- Lưu VT, HTQT (BMB-17).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng