BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ
V/v thực hiện một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: SởTài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồhiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đến nay các địa phương phải hoàn thànhviệc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp xã. Tuy nhiên,theo báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra của Tổng cục Quản lý đấtđai tại một số địa phương cho thấy tiến độ thực hiện còn chậm, đến nay chưatổng hợp xong số liệu của cấp xã, một số nơichưa hoàn thành việc điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê;chất lượng điều tra khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê một số xã kiểm tra còn hạn chế: còn nhiều trường hợp chưachỉnh lý biến động; một số trường hợp xác định loại đất, loại đối tượng quảnlý, đối tượng sử dụng chưa đúng hiệntrạng hoặc thể hiện ký hiệu chưa đúng quy định; chưa thể hiện hết các khoanhđất trên bản đồ sử dụng để điều tra kiểm kê; một số nơi sử dụng bản đồ địachính để kiểm kê nhưng vẫn chỉ đạo sử dụng tổng diện tích tự nhiên đã kiểm kêtheo các loại bản đồ tỷ lệ nhỏ hơn trước đây; việc chuyển vẽ các khoanh đất từbản đồ điều tra kiểm kê (dạng giấy) sang dạng số còn nhiều thiếu sót; việc tổng hợp số liệu từ bản đồ vào biểu còn sóthoặc trùng lặp, nhất là các yếu tố hình tuyến.... Nguyên nhân chủ yếu của tìnhhình trên là do nhiều địa phương triển khai thực hiện kiểm kê muộn; việc kiểm tra,giám sát của cơ quan tài nguyên và môi trường các cấp trong quá trình thực hiệncòn chưa sát sao, thường xuyên.

Để khắc phục tình hình trên đây, Tổng cục Quản lýđất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng các đơn vịchuyên môn của Sở, phối hợp chặt chẽ với các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấphuyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giám sát chặtchẽ việc thực hiện ở các xã đang triển khai; đồng thời tổ chức chỉ đạo, thựchiện lồng ghép việc thẩm định kết quả kiểm kê của Sở và Phòng Tài nguyên và Môitrường đối với các các xã đã hoàn thành mà không chờ hoàn thành tổng hợp xongtoàn huyện mới thẩm định.

2. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, thẩm địnhkết quả kiểm kê của cấp xã cần đặc biệtchú trọng kiểm tra chất lượng sản phẩm bản đồ kết quả điều tra kiểm kê (dạnggiấy) và việc chuyển vẽ kết quả điều tra kiểm kê từ bản đồ giấy vào bản đồ số,việc tổng hợp các khoanh đất và các yếu tố hình tuyến từ bản đồ kết quả điều tra kiểm kê vào biểu tổng hợp các khoanh đất; trong đó cần lưu ýnhững sai sót thường hay mắc phải như đã nêu trên.

3. Khi tổng hợpsố liệu kiểm kê cần lưu ý chỉ tiêu tổng diện tích đất của đơn vị hành chính làsố liệu tổng hợp của tất cả các khoanh đất và các yếu tố hình tuyến (như đườnggiao thông, kênh, mương, sông, suối,...) trong phạm vi địa giới của đơn vị hànhchính kiểm kê. Theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì số liệu này phải được tổng hợp từ bản đồkết quả điều tra kiểm kê (được sử dụng từ loại bản đồ có chất lượng tốt nhấthiện có của địa phương) nhất là những nơi sử dụng bản đồ địa chính để kiểm kêđất đai.

Tuy nhiên, để bảo đảm chấtlượng số liệu này, Sở Tài nguyên và Môi trường cần chỉ đạo so sánh số liệu tổngdiện tích đất của từng đơn vị cấp xã trong kỳ kiểm kê lần này so với số liệukiểm kê trước đây, nếu có sai lệch lớn thì cần rà soát để làm rõ nguyên nhân vàxử lý theo hướng:

- Trường hợp chênh lệch tổng diện tích do phạm viđịa giới hành chính giữa 2 kỳ kiểm kê không thống nhất thì cần làm rõ do; nếu phạm vi địa giới hành chính kiểm kêcủa kỳ này chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số28/2014/TT-BTNMT thì cần phải xác định lại phạm vi địa giới và điều chỉnh lạisố liệu tổng diện tích đất theo kết quả kiểm kê kỳ này.

- Trường hợp phạm vi địa giới hành chính giữa 2 kỳkiểm kê đã thống nhất thì cần kiểm tra, rà soát số liệu các khoanh đất và cácyếu tố hình tuyến đã kiểm kê kỳ này để bảo đảm tổng hợp đầy đủ theo quy định (khôngtrùng không sót diện tích); đồng thời so sánh với số liệu tổng diện tích đấtcủa loại bản đồ đã sử dụng để kiêm kê, nếu phát hiện sai sót trong kiểm kê kỳnày thì phải xử lý lại số liệu theo đúng quy định.

- Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của địa phươngcần nêu rõ nguyên nhân chênh lệch tổng diện tích của đơn vị hành chính và diệntích chênh lệch theo từng nguyên nhân; đồng thời lập danh sách cụ thể từng đơnvị hành chính cấp xã có chênh lệch diệntích tự nhiên (theo Phụ lục kèm theo Công văn này) gửi về Bộ Tài nguyên và Môitrường để tổng hợp, báo cáo.

4. Đối vớiBiểu 10/TKĐĐ - Phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích của các loạiđất: Do việc kiểm kê năm 2010 không lập bản đồkết quả điều tra kiểm kê, mặt khác bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 củanhiều địa phương không thống nhất với số liệu kiểm kê nên trong kỳ kiểm kê nàychỉ sử dụng Biểu 10 để tham khảo, thuyết minh nguyên nhân tăng, giảm diện tíchcác loại đất giữa 2 kỳ kiểm kê mà không sử dụng số liệu tổng diện tích từngloại đất kỳ trước trong Biểu này.

5. Khẩn trương thực hiện tổng hợp và báo cáo nhanhsố liệu kiểm kê đấtđai năm 2014 (báo cáodạng số) theo biểu 01/TKĐĐ , 02/TKĐĐ và biểu 03/TKĐĐ cấpxã ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT gửi về Tổngcục Quản lý đất đai(theo địa chỉ [email protected]) trước ngày 25tháng 7 năm 2015 để phục vụ yêu cầu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của cấp quốc gia.

6. Tổng cục Quản lý đất đai đã hoàn chỉnh “Công cụhỗ trợ thống kê kiểm kê 2014 - TKtool” các địa phương có thể download tại trangweb của Tổng cục Quản lý đất đai (http://tk.gdla.gov.vn) về để sử dụng. Đề nghịSở chỉ đạo thường xuyên cập nhật để xử lý tồn tại. Trong quá trình sử dụng phầnmềm kiểm kê đất đai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quảnlý đất đai để được giải đáp, hướng dẫn, xử lý khắc phục tồn tại.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên vàMôi trường khẩn trương chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- TCT Lê Thanh Khuyến (để b/c);
- PTCT Đào Trung Chính (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Đăng ký đất đai;
- Trung tâm DL&TTĐĐ;
- Lưu: VT, VP(TH), CKSQLSDĐĐ (75).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊHÀNH CHÍNH CÓ CHÊNH LỆCH TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI
Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
(Kèm theo Công văn số: 946/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ ngày 08tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Quản lý đất đai)

STT

Đơn vị hành chính (Xã, huyện)

Loại bản đồ sử dụng để điều tra kiểm kê

Tổng diện tích đất theo:

So sánh tổng diện tích đất KK2014 với:

Nguyên nhân chênh lệch

Kiểm kê 2014

Hồ sơ 364

Kim kê 2010

H Sơ 364

Kiểm kê 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (4) - (5)

(8) = (4)-(6)

(9)

Ghi chú: Cột (3):

- Ghi ĐC nếu bản đồ sử dụng đểđiều tra kiểm kê của xã là bản đồ địa chính

- Ghi HT nếu bản đồ sử dụng để điềutra kiểm kê của xã là bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

- Ghi KH nếu bản đồ sử dụng đểđiều tra kiểm kê của xã phải sử dụng kết hợp từ nhiều nguồn bản đồ khác nhau (bảnđồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng......)

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cơ quan Tài nguyên và Môi trường
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)