BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Trả lời công văn số 2224/CT-TT &HT ngày 17/9/2005 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về chính sách thuếcủa Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CPngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định

- Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 quyđịnh đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

"1. Nhà nước cho thuê đất thutiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau đây:

b) Tổ chức kinh tế thuê đất để thựchiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làmmuối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng công trình côngcộng có mục đích; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạtđộng khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm".

+ Tại Khoản 4, Điều 13 quy địnhnguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

"Miễn giảm tiền thuê đất, thuêmặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiệntrực tiếp với đối tượng được thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặtnước phải nộp"

- Tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 4,Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn, chế độquản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

"đ. TSCĐ vô hình là quyền sửdụng đất:

- Trường hợp doanh nghiệp được giaođất có thu tiền sử dụng đất: nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất được giaođược xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp phápcộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trướcbạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặclà giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê đấtthì tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là TSCĐ vôhình. Cụ thể:

+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trảtiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì được phân bổ dần vào chi phi kinhdoanh theo số năm thuê đất.

+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trảtiền thuê hàng năm thì hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng sốtiền thuê đất trả hàng năm".

- Tại Khoản 1, Mục IV, Phần C,Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thunhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp này là Khoản 1, Điều 6,Chương II, Thông tư số 123/2012/TT-BTC quy định:

"1. Trừ các khoản chi nêu tạiKhoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinhliên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứngtừ hợp pháp theo quy định của pháp luật".

Căn cứ các quy định nêu trên và hồsơ kèm theo, trường hợp Công ty TNHH Trung Thành được Ủy ban nhân dân tỉnh HàNam cho thuê đất để thực hiện nhà máy chế biến nông sản thực phẩm tại Khu Côngnghiệp Đồng Văn tỉnh Hà Nam sau đó ủy quyền cho Chi nhánh Công ty TNHH TrungThành theo nội dung Giấy ủy quyền số 01/2004/UY-TT ngày 15/1/2004 thì các khoảnchi phí và ưu đãi về tiền thuê đất được thực hiện như sau:

- Đối với việc hạch toán các khoảnchi phí: Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành được hạch toán tiền thuê đất, tiềnthuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các chi phí liên quan đến hoạt động sảnxuất kinh doanh của Chi nhánh trong phạm vi ủy quyền theo quy định của phápluật hiện hành.

- Đối với ưu đãi tiền thuê đất: Dựán nhà máy chế biến nông sản thực phẩm tại Khu Công nghiệp Đồng Văn tỉnh Hà Namcủa Công ty TNHH Trung Thành được hưởng ưu đãi tiền thuê đất nếu dự án của Côngty đáp ứng được các điều kiện về ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Hà Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn