THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 946/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án "Tăng cường năng lực quản trị hệ thống y tế" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 3140/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 5 năm 2011); ý kiến của các cơquan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 2946/NHNN-HTQT ngày 14 tháng 4năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 4815/BTC-QLN ngày 14 tháng 4 năm 2011),Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợkỹ thuật chuẩn bị dự án "Tăng cường năng lực quản trị hệ thống y tế"do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như kiến nghị của Bộ kế hoạch và Đầu tư nêutại văn bản trên. Tổng vốn của Dự án là 360.000 USD, trong đó vốn ODA viện trợkhông hoàn lại là 350.000 USD.

2. Giao Bộ Y tế phối hợp với các cơquan liên quan và WB hoàn thiện văn kiện dự án; chịu trách nhiệm thẩm định, phêduyệt văn kiện dự án theo quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Namký Hiệp định dự án với WB./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm