TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9464/CT-TTHT
V/v: giá tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH I CHI BAN
Địa chỉ: Cụm 5-4 Đường M14-KCN Tân Bình mở rộng, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM
MST: 0302402435

Trả lời văn bản số 01- 12/ICB ngày 15/11/2012 của Công ty về giátính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BộTài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ khoản 5 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT qui định về giá tính thuếGTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản :

Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng,kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền chothuê chưa có thuế GTGT.

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳhoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền chothuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT.”

Trường hợp Công ty trình bày có ký hợp đồng cho Công ty TCIthuê một phần nhà kho với thời hạn thuê là 15 năm (180 tháng), Công ty TCI trảtrước khoản tiền thuê là 63 tỷ đồng (350 triệu/tháng), ngoài ra hàng tháng Côngty TCI phải trả thêm tiền thuê là 492.200.000đồng thì hàng tháng Công ty xuấthóa đơn GTGT cho Công ty TCI với tổng số tiền thuê là 842.200.000đồng bao gồm“Tiền thuê hàng tháng là 492.200.000đồng” và “tiền thuê trả trước là350.000.000đồng” là phù hợp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 1
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
- Web cục thuế
2735_ 297662 /12 ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga