BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9466/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến hồ sơ thành lập Công ty TNHH Thai Luxe Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2229/SKHĐT-HTĐT ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Sở Kếhoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến cấp Giấychứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Thai Luxe Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầutư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh của Công ty:

Thực hiện quyền nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi (mãHS 2301, 2302), thức ăn tôm, cá (mã HS 2309) và bột mỳ (mã HS 1101); Thực hiệnquyền phân phối bán buôn, bán lẻ thức ăn tôm và cá là không trái với quy địnhvà lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quantrực tiếp đến mua bán hàng hóa được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Tuynhiên nên lưu ý một số nội dung sau:

+ Tại bản giải trình việc đáp ứng điều kiện thực hiện hoạt động mua bánhàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Công tygiải trình về phương thức thực hiện xuất, nhập khẩu và thủ tục mua bán hàng hóatrong nước, theo đó Công ty mua hàng trong nước để xuất khẩu và sẽ sử dụng dịchvụ khai thuê hải quan hoặc yêu cầu Bên Bán làm thủ tục xuất khẩu. Tuy nhiên,tại Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không đăng ký thực hiện quyền xuấtkhẩu. Đề nghị công ty giải trình rõ về vấn đề này. Nếu có hoạt động xuất khẩuthì cần bổ sung mục tiêu “thực hiện quyền xuất khẩu” và không được tổ chức mạnglưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóavà các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Công ty đăng ký thực hiện quyền nhập khẩu nguyên liệu để sản xuấtthức ăn chăn nuôi, bột mỳ (mã HS 2301, 2302, 1101) và không thực hiện hoạt độngsản xuất; chỉ thực hiện quyền phân phối thức ăn tôm và cá. Đề nghị giải trìnhmục đích của việc nhập khẩu các mã nêu trên.

Với các ngành nghề và mục tiêu kinh doanh nêu trên thuộc lĩnh vực đầutư có điều kiện, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về hồ sơ dự án:

- Đề nghị bổ sung chữ ký của chủ sở hữu công ty, của các thành viênhoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn vào Điềulệ theo quy định tại khoản 15 Điều 22 Luật Doanh nghiệp.

- Theo Giấy Chứng nhận số SorJorGor. 001930 ngày 24/02/1994 của ThaiLuxe Enterprises Public Company Limited do Vụ Phát triển kinh doanh thuộc BộThương mại Thái Lan cấp, chỉ ông Anurot Senepakonkai và ông Jaran Jettanalinđược quyền ký tên và đóng con dấu của Công ty. Tuy nhiên, bản đề nghị cấp giấychứng nhận đầu tư lại do ông Chaliaw Thiangthae ký và đóng dấu Công ty. Đề nghịnhà đầu tư bổ sung văn bản ủy quyền của các cá nhân được phép nêu trên cho ôngChaliaw Thiangthae được quyền ký và đóng dấu tại hồ sơ thành lập Công ty TNHHThai Luxe Việt Nam.

- Đề nghị nhà đầu tư bổ sung báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2012của công ty Thai Luxe Enterprises Public Company Limited.

- Công ty phải có Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tựcông bố chất lượng sản phẩm theo Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 của Quốc hộikhi thực hiện việc tìm kiếm khách hàng, đưa sản phẩm đến với khách hàng thôngqua các kênh thông tin khác nhau, ví dụ như: truyền hình, website, báo chí...

3. Các vấn đề khác của Dự án đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo vàtrình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định theo thẩm quyền.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh Đồng Nai;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng