BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 946TCT/NV7
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận

Trả lời công văn số 685/KHTV /CTLN ngày 18/12/2002 của Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận về việc xin ý kiến thực hiện ưu đãi đầu tư miễn nộp thuế thu nhập khẩu, thuế GTGT đối với máy móc thiết bị phục vụ sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay qui định về ưu đãi đầu tư miễn nộp thuế nhập khẩu, không thu thuế thuế GTGT đối với máy móc thiết bị phục vụ sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được tại Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 Sửa đổi thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/ QH10; Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; hướng dẫn tại công văn số 4298 TCT/CS ngày 14/11/2002 của Tổng cục Thuế về thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư (thay thế công văn số 803 TCT/CS ngày 20/2/2002 của Tổng cục Thuế về miễn thuế cho thiết bị nhập khẩu phục vụ cho dự án đầu tư) vẫn còn hiệu lực thi hành.

Trường hợp thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp phục vụ cho dự án đầu tư được nhập khẩu trước khi cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì không được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, thiết bị phương tiện vận tải chuyên dùng đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận biết và thực hiện theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương