BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 947/TCT-TNCN
V/v tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 2978/CSVN-LĐTL ngày 31/12/2008 về việctính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của công nhân cao su của Tậpđoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại tiết 1.1.1 mục 1.1 Phần II Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì đối với công dân Việt Nam vàcá nhân khác định cư tại Việt Nam, thu nhập thường xuyên chịu thuế là số tiềncủa từng cá nhân thực nhận tính bình quân tháng trong năm trên 5 triệu đồng. Căncứ vào bảng lương hàng tháng, các Công ty trong Tập đoàn công nghiệp cao suViệt Nam có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập đối với người có thu nhậpcao và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Trường hợp các Công ty cao su giao khoán trực tiếp cho từngcá nhân không phải là công nhân cao su, không ký hợp đồng lao động trực tiếp,thì thực hiện khấu trừ 10% đối với các khoản chi trả trên 500.000đồng/lần.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục thuế tỉnh Bình Phước;
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai
- Cục thuế tỉnh Kon Tum
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương