THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 947/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tại tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Xét đề nghịcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 05 tháng 11năm 2010 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3065/BKHĐT-QLKKTngày 18 tháng 5 năm 2011 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cáckhu công nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Chấp thuậnviệc điều chỉnh diện tích các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Tháp tại Danh mụccác khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 vàđịnh hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a) Các khucông nghiệp mở rộng:

- Khu côngnghiệp Sa Đéc, diện tích 90 ha;

- Khu côngnghiệp Trần Quốc Toản, diện tích 70 ha.

b) Các khucông nghiệp thành lập mới:

- Khu côngnghiệp Ba Sao, diện tích 150 ha;

- Khu côngnghiệp Tân Kiều, diện tích 150 ha;

- Khu côngnghiệp Trường Xuân - Hưng Thạnh, diện tích 150 ha;

- Khu côngnghiệp công nghệ cao, diện tích 250 ha;

- Khu côngnghiệp Sông Hậu 2, diện tích 150 ha.

2. Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và cácchủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện cácDự án đầu tư các khu công nghiệp nêu trên theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý,phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúngquy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải,
- Ban QL các KCN Đồng Tháp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5). Hp (21)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng