VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 947/VPCP-TCCV
Về việc quy định hoạt động thanh tra công vụ

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 04/BC-BNV ngày 04tháng 01 năm 2010, Tờ trình số 3349/TTr-BNV ngày 14 tháng 10 năm 2009 về Dựthảo Nghị định quy định hoạt động thanh tra công vụ và của Thanh tra Chính phủtại Công văn số 157/TTCP-PC ngày 21 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ chỉđạo như sau:

1. Không ban hành Nghị định riêng quy định hoạt động thanhtra công vụ.

2. Bộ Nội vụ đưa nội dung thanh tra việc thực hiện tuyểndụng, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễnnhiệm, đánh giá, thôi việc nghỉ hưu, khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, đạođức, văn hoá giao tiếp trong thi hành công vụ của công chức vào Dự thảo Nghịđịnh quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội vụ.

3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ thể hiện rõ nội dung thanh traviệc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trong Dự thảo Nghịđịnh quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành, lĩnh vực.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc