BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9476/BGTVT-KHĐT
V/v: Xin chỉ định thầu tư vấn lập dự án Nạo vét luồng tàu trọng tải 5.000-10.000DWT qua cửa Định An vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải nhận đượcvăn bản số 2383/CHHVN-KHĐT ngày 17/11/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc:"Xin chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư công trình nạo vét cho tàu5.000-10.000DWT có lợi dụng thủy triều qua cửa Định An ra vào sông Hậu".

Sau khi nghiên cứu, Bộ Giaothông vận tải kính báo cáo như sau:

- Thực hiện văn bản số 189/TB-VPCP ngày 03/8/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ trong đógiao Bộ GTVT chỉ đạo việc nạo vét luồng Định An theo quy hoạch tại Quyết địnhsố 344/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/8/2008, Bộ GTVT đã có Quyết địnhsố 2467/QĐ-BGTVT cho phép lập dự án đầu tư công trình nạo vét luồng tàu trọngtải 5.000 – 10.000DWT qua cửa Định An vào sông Hậu.

- Ngày 21/10/2008, Bộ Giao thôngvận tải đã có Quyết định số 3175/QĐ-BGTVT phê duyệt đề cương, dự toán kinh phíkhảo sát, lập dự án Nạo vét luồng tàu trọng tải 5.000 – 10.000DWT qua cửa ĐịnhAn vào sông Hậu với chi phí là 2,2 tỷ đồng.

- Để triển khai thực hiện dự án,đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu đầu tư, Bộ GTVT đang chỉ đạo Cục Hàng hải ViệtNam khẩn trương thực hiện các công tác lựa chọn tư vấn tiến hành khảo sát, lậpdự án theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hàng hải ViệtNam, nếu lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nướctheo quy định hiện hành, thì thời gian lựa chọn nhà thầu khoảng 2-3 tháng. Vớithời gian lựa chọn này Nhà thầu sẽ không tận dụng được điều kiện thời tiếtthuận lợi tại khu vực trong khoảng tháng 1-2 để tiến hành công tác khảo sát tạihiện trường, do đó quá trình khảo sát, lập dự án có thể sẽ bị kéo dài sang nămsau.

- Dự án nạo vét cho tàu5.000-10.000DWT có lợi dụng thuỷ triều qua cửa Định An ra vào sông Hậu thuộcdiện dự án cấp bách, cần triển khai gấp. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án,căn cứ Khoản 4 và Khoản 8, Điều 40, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựngtheo Luật Xây dựng, Bộ GTVT kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phépđược áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án Nạovét luồng tàu trọng tải 5.000-10.000DWT qua cửa Định An vào sông Hậu.

Bộ Giao thông vận tải kính báocáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Ngô Thịnh Đức