BỘ NGOẠI GIAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 947CV/NG-LPQT
V/v: Thông báo ngày Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội hồ tiêu quốc tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Pháp lệnh về ký kết vàthực hiện điều ước quốc tế năm 1998 (Điều 28), ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ (CV số 1248/VPCP-QHQT ngày 18/3/04 và CV số 6256/VPCP-QHQT ngày17/11/04) và theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (CV số1032 CV/BNN-HTQT ngày 10/5/04 và CV số 3232 CV/BNN-KH ngày 31/12/04), ngày 11tháng 01 năm 2005, Bộ Ngoại giao đã hoàn thành các thủ tục đối ngoại về việcgia nhập Hiệp định thành lập Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (làm tại Băng-cốc ngày 16/4/1971).

Ngày 23 tháng 3 năm 2005, Tổng thưký Liên hợp quốc - cơ quan lưu chiểu của Hiệp định trên, thông báo: theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 2 và Điều 13 của Hiệp định nêu trên, Việt Nam trở thànhthành viên của Hiệp hội hồ tiêu quốc tế kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2005.

Bộ Ngoại giao xin trân trọng thôngbáo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Phòng Công báo - Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam;
- Lưu LPQT, TCQT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG
Vũ Dũng