TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/GSQL-GQ1
V/v xe nâng nhập khẩu bị đục số khung

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương Ngọc.
(đ/c: 526 Đại lộ Bình Dương, KP Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu, TX Thuận Anh, BìnhDương)

Trả lời công vănsố 44/TN ngày 07/8/2015 của Công ty TNHH MTV Thương Ngọc về việc xe nâng nhậpkhẩu bị đục số khung, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục II phụlục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chínhphủ thì các loại xe máy chuyên dùng bị tẩy xoá, đục sửa, đóng lại số khung, sốđộng cơ thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Liên quan đến việcxử lý các trường hợp nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lạisố khung, số động cơ, Bộ Công Thương đã có công văn số 5568/BCT-XNK ngày05/6/2015 hướng dẫn thực hiện. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan đã có công văn số 590/GSQL-GQ1 ngày 16/6/2015 gửi Cục Hải quan các tỉnh,thành phố hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơiđăng ký tờ khai để thực hiện.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV Thương Ngọc biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha