BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/TCT-CS
V/v thuế suất GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Kunhwa.
(Đ/c: 61A-63A Võ Văn Tần phường 6, quận 3, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 003/2012/KUNHWA ngày 09/11/2012 của Công ty TNHH Kunhwa đề nghị hướng dẫn vướngmắc về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật thuế GTGT quy định mức thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuấtkhẩu và quy định:

“b) Đối với dịch vụ xuất khẩu baogồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trongkhu phi thuế quan.

Tổ chức ở nước ngoài là tổ chứckhông có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trịgia tăng tại Việt Nam.

Cá nhân ở nước ngoài là người nướcngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoàiViệt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quyđịnh của Thủ tướng Chính phủ”.

Tại Điều 2 Nghị định số123/2008/NĐ-CP nêu trên quy định: “Quy định về cơ sở thường trú và đối tượngkhông cư trú tại khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp và pháp luật thuế thu nhập cá nhân”.

Căn cứ quy định trên, theo trìnhbày của Công ty TNHH Kunhwa, Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế côngtrình tại Việt Nam với Kunhwa Consulting&Engineering Co., Ltd là nhà thầuphụ tại Việt Nam (nộp thuế GTGT tại Việt Nam).

Như vậy, KunhwaConsulting&Engineering Co., Ltd là người nộp thuế GTGT tại Việt Nam. Vìvậy, dịch vụ do Công ty TNHH Kunhwa cung cấp cho KunhwaConsulting&Engineering Co., Ltd không được coi là dịch vụ xuất khẩu nênkhông thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Kunhwa biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC –BTC;
- Vụ PC –TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn