BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/TCT-PCCS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 484/CT-THDTng ày 06/2/2007 của Cục thuế tỉnh An Giang về việc hoàn thuế GTGT và thời hạn xác minh hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về quy trình xác minh hoá đơn để thực hiện hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế đã ban hành quy trình nghiệp vụ phá thành, quản lý, sử dụng hoá đơn kèm theo Quyết định số 1126/TCT /QĐ-AC ngày12/7/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và các công văn số 3047/TCT-AC ngày 19/8/2003, số 2061/TCT-PCCS ngày 8/7/2004, số 3144/TCT-TTr ngày 12/9/2005, theo đó việc thời hạn xác minh hoá đơn giữa các Cục thuế là 15 ngày kể từ ngày nhận được Phiếu yêu cầu xác minh hoá đơn. Nếu đơn vị nhận được yêu cầu xác minh hoá đơn không thể thực hiện được trong thời hạn trên phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị yêu cầu xác minh biết trong thời gian sớm nhất. Trước mắt, cần tập trung xác minh những hoá đơn nghi ngờ có dấu hiệu sai phạm và những hoá đơn cógiá trị tiền thuế GTGT từ 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) trở lên đối vớihoá đơn GTGT; từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) trở lên đối với hoá đơn bán hàng thông thường.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp đầy đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định và trong thời hạn tối đa là 60 ngày đối với đối tượng kiểm tra trước hoàn, Cục thuế thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp. Trong trường hợp cơ quan thuế đã giải quyết hoàn thuế, nếu phát hiện doanh nghiệp khai man, gian lận trong hoàn thuế thì tiến hành truy thu, truyhoàn đủ số thuế theo quy định và tuỳ theo mức độ vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh An Giang biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương