công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 949/TCHQ-KTTT
NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIẢI TOẢ CƯỠNG CHẾ

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng; nội dung Côngvăn số 674 TCT/NV3 ngày 24/2/2003 của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính về việc chưathực hiện biện pháp cưỡng chế làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá đối với cácdoanh nghiệp còn nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nộiđịa hoá năm 2001, năm 2002.

Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành, đồng thời tạo điềukiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổngcục hải quan yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố chưa thực hiện biện phápcưỡng chế làm thủ tục xuất nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, vật tư, nguyênliệu phục vụ cho sản xuất (trừ những vật tư là linh kiện, phụ tùng liên quanđến xe máy) mà thực hiện các biện pháp khác để thực hiện thu thuế theo quyđịnh.

Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.