BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9499/BKHĐT-ĐTNN
V/v thẩm tra cấp GCNĐT cho Công ty TNHH Sankyo Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 8953/SKHĐT-ĐKĐT ngày 16 tháng 10năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đềnghị góp ý kiến về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Sankyo ViệtNam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về nội dung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạtđộng điều chỉnh:

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyềnphân phối bán buôn, phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ)các sản phẩm sơn, sản phẩm bằng cao su, máy móc, thiết bị có mã∙ HS 3204, 3205,3208 → 3212, 3214, 3905, 3907, 3909, 3912, 3917 → 3921, 3925, 4003, 4005, 4008,4010, 4016, 8414, 8416, 8419, 8421, 8423, 8424, 8428, 8460, 8479, 8501, 8502 làkhông trái với quy đinh và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và cáchoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương).

Lưu ý: các mặt hàng có mã HS số 3918, 8414, 8419,8421, 8423 thuộc Danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu được banhành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Bộ CôngThương.

- Mục tiêu Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) gồm: dịchvụ tư vấn quản lý chung (CPC 86501), dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuếkinh doanh) (CPC 86502), dịch vụ tư vấn quản lý tiếp thị (CPC 86503). Dịch vụtư vấn quản lý nguồn nhân lực (CPC 86504), dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (CPC86505), dịch vụ quan hệ cộng đồng (CPC 86506) là phù hợp với quy định và lộtrình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo quy định tại Biểu cam kết thương mạidịch vụ của Việt Nam trong WTO:

+ Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (CPC 86502, trừthuế kinh doanh) không hạn chế đối với hiện diện thương mại, nhưng loại trừdịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn thường được các tổ chứctrung gian tài chính ngắn hạn cung cấp.

+ Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505) khônghạn chế đối với hiện diện thương mại nhưng không bao gồm các dịch vụ tư vấn vàthiết kế đối với bố trí nhà máy và các quá trình công nghiệp thường do các tổchức tư vấn kỹ thuật cung cấp.

- Mục tiêu "dịch vụ tư vấn đầu tư" và"cung cấp dịch vụ sơn cho các công trình dân dụng và công nghiệp":không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của ViệtNam. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1, Điều 2 và Phụ lục I, Phụ lục II Hiệpđịnh giữa Việt Nam và Nhật Bản ký kết ngày 14/11/2003 về tự do xúc tiến và bảohộ đầu tư, mục tiêu trên không thuộc lĩnh vực hạn chế đối với các nhà đầu tưNhật Bản.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị Quý Sởcăn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng.

2. Các vấn đề khác của Dự án đề nghị xem xét, thẩmtra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để QuýSở tham khảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết địnhtheo thẩm quyền.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng