BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
-----------------
V/v đưa thông tin đấu thầu, đấu giá tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Bộ Tài chính đã có Công văn số 8818/BTC-QLCS ngày 06/7/2011 đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý khi có nhu cầu thuê trụ sở làm việc, bán đấu giá tài sản nhà nước là trụ sở, quyền sử dụng đất, xe ôtô các loại và tài sản có nguyên giá trên 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản thì gửi thông tin liên quan về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để thông báo trên Trang thông tin về tài sản nhà nước tại địa chỉ: http://taisancong.vn (Mục Thông báo và Thông tin đấu giá, đấu thầu). Ngoài ra, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Trang thông tin về tài sản nhà nước còn đăng tải các thông tin khác liên quan đến đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ nguồn ngân sách nhà nước, thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá, dịch vụ bán đấu giá; thông báo bán, thanh lý tài sản nhà nước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Để đảm bảo việc đăng tải được kịp thời, ngoài hình thức gửi thông tin bằng văn bản theo Công văn số 8818/BTC-QLCS nêu trên về Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (DPAS), Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính (Phòng 825, trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội); các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể gửi trước thông tin theo địa chỉ email: [email protected] hoặc liên hệ qua điện thoại: 04.2220.2828 (máy lẻ 8179, 8176, 8182), Fax: 04.2220.2859.
Bên cạnh việc thông báo đấu thầu, đấu giá, Trang thông tin về tài sản nhà nước cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành, thông tin nghiệp vụ quản lý công sản, thông tin phục vụ công tác quản lý (bảng giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đơn giá thuê đất thuê mặt nước …), mô hình tổ chức bộ máy quản lý công sản của các Bộ, ngành và địa phương.v.v… để các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham khảo phục vụ công tác quản lý.
Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị được biết, phối hợp công tác.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DPAS.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tân Thịnh