BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 95/TCHQ-GSQL
V/v hàng hoá qua cửa khẩu phụ Cà Roòng

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 765/HQQB-NV ngày 08/12/2008 của Cục Hảiquan tỉnh Quảng Bình về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Cửa khẩu phụ Cà Roòng là cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tếcửa khẩu, hiện tại có 02 lực lượng Hải quan, Biên phòng. Do vậy:

1- Theo điểm 2 công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008 củaThủ tướng Chính phủ; và Bộ Công thương chưa hướng dẫn Danh mục hàng hoá nhậpkhẩu cụ thể, nên chưa có cơ sở để Cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

Việc có thực hiện điểm 2.đ mục III Thông tư 01 hay không saukhi Bộ Công thương công bố Danh mục mặt hàng nhập khẩu cụ thể, phải chờ Bộ Côngthương hướng dẫn điểm 2 công văn 1420 nêu trên.

2- Việc làm thủ tục hải quan cho hàng hoá thuộc Danh mục I& II ban hành kèm Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/07/2008 của Bộ Tàichính nếu các hàng hoá này đồng thời thuộc Danh mục mặt hàng cần nhập khẩu,hàng xuất khẩu và có đủ 03 lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch theo côngvăn số 1420 dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biếtvà thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh