BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 95/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 1304/HQQNg-NV ngày 22/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị vướngmắc về việc xử lý nợ thuế của Công ty TNHH Cheong Woon Vina; Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lýthuế, trường hợp Công ty TNHH Cheong Woon Vina có khoản nợ thuế chưa quá 10năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế không thuộc đối tượng xóa nợ.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãitiếp tục theo dõi khoản nợ thuế của Công ty, liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnhQuảng Ngãi và các cơ quan chức năng của địa phương để thu hồi nợ thuế. Trường hợpCông ty đã có quyết định phá sản thì lập hồ sơ xóa nợ theo quy định tại Điều 134 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tàichính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn