BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ ---------------

Số: 95/TCT-CS

V/v: Chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 3818/CT-TTHT ngày29/10/2009 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, điểm 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

"1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

..."

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, (không trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản), doanh nghiệp chưa có doanh thu, nhưng nếu phát sinh các khoản chi phí đáp ứng điều kiện là khoản chi thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đó và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định đồng thời không thuộc các khoản chi quy định tại điểm 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC (nêu trên thì được xác nhận là chi phí được trừ khi doanh nghiệp xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất ra sao ? Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk biết và căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ? Bồi thường đất đấu thầu như thế nào ?