TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Hoàng Cường.

Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quannhận được công văn số 10B/ 2011/CV-HT ngày 31/12/2011 của Công ty Cổ phần Thươngmại và Du lịch Quốc tế Hoàng Cường về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóaXNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở giải quyết kiếnnghị của Công ty, đề nghị Công ty bổ sung bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Hoàng Cường.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Hoàng Cường được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn:
Số 15 Nguyễn Thái Học-Phường Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm-TP Hà Nội.
ĐT: 0912170674.
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn