VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 95/VPCP-KGVX
V/v quan hệ hôn nhân & gia đình có yếu tố nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (báo cáo số 87/BC-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008) và ý kiếncủa Bộ Công an (công văn số 1947/BCA-A11 ngày 05 tháng 9 năm 2008), Bộ Ngoạigiao (công văn số 1026/BNG-LS-m ngày 05 tháng 9 năm 2008) và Bộ Tư pháp (côngvăn số 3195/BTC-HCTP ngày 07 tháng 10 năm 2008) về quan hệ hôn nhân và gia đìnhcó yếu tố nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ của mình, tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về quan hệ hôn nhân vàgia đình có yếu tố nước ngoài, tiếp tục thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CPngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nướcngoài (Nghị định 68) và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68 (Nghị định 69).

2. Bộ Tư pháp:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoạigiao, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan khác liênquan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng: dự thảo văn bản về một số biện pháp tăngcường quản lý việc trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài, trình Thủtướng Chính phủ chậm nhất trong quí I năm 2009; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổsung một số điều quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Nghị định68 và Nghị định 69, trình Chính phủ chậm nhất trong quí II năm 2009;

b. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoạigiao và các cơ quan khác liên quan tiếp tục đàm phán, ký kết hiệp định tương trợtư pháp hoặc thỏa thuận với các nước hữu quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp phápcủa công dân Việt Nam đang sinh sống tại các nước nói trên trong quan hệ hôn nhânvà gia đình với công dân các nước này về quốc tịch, cư trú, hôn nhân và gia đình,tài sản và một số nội dung khác liên quan, phù hợp với pháp luật của Việt Nam,pháp luật của nước sở tại và tập quán quốc tế;

c. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoạigiao, Bộ Công an và các cơ quan khác liên quan khẩn trương xây dựng đề án thí điểmthành lập một công ty tư vấn hôn nhân quốc tế của Việt Nam tại thành phố Hồ ChíMinh, trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong quý II năm 2009.

3. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơquan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt ở những khu vực có nhiều phụ nữViệt Nam kết hôn với người nước ngoài, trong việc thực hiện các biện pháp bảovệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hônnhân và gia đình phù hợp với pháp luật nước sở tại và điều ước quốc tế mà ViệtNam là thành viên.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, thông qua Bộ Ngoại giao, chủ động nắm tìnhhình cộng đồng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài hiện đang cư trú ởnước ngoài, để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân địa phương, góp phần lành mạnhhóa các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

5. Đề nghị Trung ương Hội Liênhiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tưvấn hôn nhân quốc tế hợp pháp của các nước ASEAN và các nước khác.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản