BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/BNN-XD
V/v bổ sung công tác khoan neo và phun vảy - công trình Tả Trạch.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (Ban 5)

Xét đề nghị tại tờ trình số 72/TT-BAN5 -TĐ ngày 03/3/2011 của Ban về việc bổ sung hạng mục và điều chỉnh công việc gói thầu thuộc tràn xả lũ (gói thầu số 18), Dự án Hồ TảTrạch, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi xem xét, Bộ có ý kiến như sau:

- Đồng ý theo đề nghị của chủ đầu tư (Ban 5), về việc bổ sung công tác khoan neo và phun vảy theo nội dung tại tờ trình số 72/TT-BAN5 -TĐ ngày 03/3/2011: cho phép thương thảo đơn giá thực hiện và điều chỉnh bổ sung nội dung công việc trên vào gói thầu số 18.

- Tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán theo quy định. Cho phép Ban 5 thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng phát sinh theo đúng quy định hiện hành. Trước khi ký kết phụ lục hợp đồng, chủ đầu tư phải phê duyệt dự toán hạng mục theo quy định.

Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công tràn,bảo đảm mục tiêu chặn dòng lần 2 vào đầu năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HEC (để t.h);
- Lưu VT, Cục XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng