BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/BNV-CCVC
V/v: báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức năm 2012

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Căn cứ Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báocáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức (sau đây viết tắt là Thông tư số11/2012/TT-BNV ) Để có số liệu tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,Bộ Nội vụ đề nghị Quý cơ quan báo cáo bằng văn bản về thống kê đội ngũ cán bộ,công chức năm 2012 thuộc thẩm quyền quản lý của mình, tính đến thời điểm ngày31/12/2012, theo nội dung sau:

1. Đối với báo cáo thống kê số lượng, chất lượngcông chức thực hiện theo Biểu số 01 (viết tắt là BM 01/BNV ) và Biểu số 02 (viếttắt là BM 02/BNV ) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV ;

2. Đối với báo cáo thống kê danh sách và tiền lươngcông chức thực hiện theo Biểu số 03 (viết tắt là BM 03/BNV ) và Biểu số 04 (viếttắt là BM 04/BNV ) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV .

Đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo về Bộ Nội vụ (VụCông chức – Viên chức) trước ngày 10/4/2013, số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, HàNội, đồng thời gửi kèm file điện tử báo cáo theo địa chỉEmail:tuananhbnv@yahoo.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quýcơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn