NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 950/NHNN-CSTT
Về chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp chậm trả nợ gốc, lãi vốn vay

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thực hiện quy định chuyển nợ quá hạn theo Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN ngày 1/7/2002 và Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của hoạt động tín dụng trong những tháng đầu năm 2002. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành một số văn bản hướng dẫn về chuyển nợ quá hạn.

Đối với trường hợp khách hàng vay có khả năng chậm trả nợ gốc hoặc nợ lãi vốn vay so với kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng thì việc chuyển nợ quá hạn được thực hiện như sau:

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng vay có thể thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng là trong khoảng thời gian vượt qúa kỳ hạn trả nợ tối đa là 10 ngày làm việc mà khách hàng vay không trả hết nợ gốc hoặc nợ lãi vốn vay của kỳ hạn đó và không có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng chuyển số dư nợ gốc còn lại của hợp đồng tín dụng đó sang nợ quá hạn.

2. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng chưa có thỏa thuận như điểm 1 trên đây, thì tổ chức tín dụng được xem xét quyết định chuyển số dư nợ gốc còn lại của hợp đồng tín dụng đó sang nợ quá hạn trong khoảng thời gian vượt quá kỳ hạn trả nợ tối đa là 10 ngày làm việc, nếu khách hàng vay không trả hết nợ gốc hoặc nợ lãi vốn vay và không có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn