BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 950/TCHQ-PC
V/v xử lý đối với hàng tồn đọng không người nhận

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 222/HQBD-NV ngày 03/02/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương, về việc xử lý đối với hàng nhập khẩu tồn đọng trên 30ngày không người nhận, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Trường hợp có cơ sở để xác định được chủ hàng trong nướcnhập khẩu hàng cấm vào Việt Nam thì xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 16Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý viphạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hảiquan.

2- Trường hợp hàng hoá nhập khẩu quá thời hạn khai hải quanmà không có người đến nhận thì thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật hảiquan; Điều 61 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý viphạm hành chính năm 2008 và Điều 35, Điều 36 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh