BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/TCT-KK
V/v hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế môn bài

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 283/CT-THNVDT ngày17/02/2012 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chínhsách thuế môn bài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Mục II, Thông tư số 96/2002/TT-BTCngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“ Cơ sở kinh doanh đang kinh doanhhoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuếvà mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cảnăm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu năm dươnglịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế môn bài ngay trong tháng được cấp đăngký thuế và cấp mã số thuế.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinhdoanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phânbiệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm”.

Điều 9, Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“e) Người nộp thuế trong thời giantạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơkhai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, ngườinộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậmnhất năm (5) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh”.

Đối tượng nộp thuế Môn bài là các cơsở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã sốthuế. Trường hợp Công ty TNHH tư vấn NCT tạm ngừng kinh doanh cả năm 2012 (từ ngày01/01/2012 đến 31/12/2012) nếu đã thực hiện đúng các quy định về việc thông báocho cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh thì không phải nộp thuế Môn bàicủa năm tạm ngừng kinh doanh. Nếu công ty thực hiện kinh doanh trước thời hạntheo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơquan thuế quản lý trực tiếp đồng thời nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế Môn bàitheo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuếbiết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH tư vấn NCT;
- Vụ: Chính sách; Pháp chế (TCT)
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường