BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Hàng hóa XK qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.
Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 75/2014/CV-HT ngày 18/7/2014 của Công ty Cổ phần Hoàng Thái về vướng mắc liên quan đến hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan và hàng đông lạnh gia côngxuất khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Vược (nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương quy định về XNK hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu thì hàng hóa thực phẩm đông lạnh xuất khẩu theo loại hình gia công của Công ty Cổ phần Hoàng Thái là hàng hóa xuất khẩu hợp pháp và được xuất khẩu qua các khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu Kinh tế cửa khẩu.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, hướng dẫn Doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu lô hàng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần Hoàng Thái
(Đ/c: Tổ 1 khu 3, Phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh