BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9508/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với xăng sinh học E5

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khi Việt Nam,
- Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn

Bộ Tài chính nhận công văn số 2576/BRS-TCKT ngày6/5/2014 của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn kiến nghị về chính sách thuếđối với xăng sinh học E5. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc thu điều tiết đối với xăng sinh học E5:

Theo Quyết định số 2286/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 củaThủ tướng Chính phủ(trước đây Quyếtđịnh số 952/QĐ-TTg ngày 26/7/2012 của Thủ tướngChínhphủ về một số cơ chế tài chính của công ty TNHH Nhà nước một thành viênLọc hóa dầu Bình Sơn và Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 sửađổi, bổ sung Điều 2Quyết định số952/QĐ-TTg) quy định về cơ chế tài chính của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầuBình Sơn quy định đối tượng thu điều tiết thì: “Đối tượng thu điều tiết làsản phẩm lọc dầu (gồm: xăng, dầu, LPG) và sản phẩmhóa dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước”.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày01/3/2013 của Bộ Tài chính về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu vàhóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHHMTV Lọc hóa dầu Bình Sơn thì đối tượng thu điều tiết như sau: "Đốitượng thu điều tiết là xăng, dầu, LPG (sau đây gọi chung là sản phẩm lọc dầu) và sản phẩm hóa dầu do Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóadầu Bình Sơn (Công ty Bình Sơn) sản xuất, chế biến để tiêu thụ trong nước".

Mặt hàng xăng E5 được sản xuất, pha chế từ 95% xăngRON92 phối trộn với 5% E100 biến tính nên 95% xăng RON92 có trong xăng E5 thuộcđối tượng thu điều tiết. Việc thu điều tiết đối với 95% xăng RON92 thực hiệntheo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2013/TT-BTC nêu trên, trong đó căn cứ tínhthu điều tiết như sau:

- Sản lượng xăng RON92 thư điều tiết bằng (=) 95%xăng RON92 sản lượng xăng E5 tiêu thụ thực tế hàng quý.

- Giá tính thu điều tiết đối với xăng RON92 đượcxác định theo giá bán xăng RON92 thực tế trên thị trường tại thời điểm tiêu thụxăng E5 của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, chưa bao gồm thuế giá trịgia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và cáckhoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).

- Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuếsuất thuế nhập khẩu của sản phẩm xăngRON92 quy định tại thời điểm tiêu thụ trừ (-) mức giá trị ưu đãi tính trong giábán đối với: xăng là 7%.

- Số thu điều tiết đối với sản phẩm xăng RON92 tiêuthụ trong nước của từng quý được xác định bằng tổng số thu điều tiết của từnglần xuất bán sản phẩm thực tế trong quý.

Trong đó số thu điều tiết đối với xăng RON92 củatừng lần xuất bán sản phẩm xăng E5 bằng(=) sản lượng xăng RON92 thu điều tiết nhân (x) với giá tính thu điều tiết đốivới xăng RON92 nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết tại thời điểm xuất bán sản phẩm.

2. Về mã hàng hóa của xăng E5

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính thì mặt hàng xăng E5 được pha trộn giữa xăng khoáng R92 và cồn biến tính E100 theo tỷ lệ 95% xăng R92 và 5%E100 thuộc nhóm 2710, mã hàng 2710.20.00. Theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩuưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì sản phẩm xăng sinh học E5thuộc mã hàng 2710.20.00 có mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.

3. Về thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 04/5/2011, Bộ Tài chính đã có công văn số 5731/BTC-CST hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5. Theo đó, đề nghịCông ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5731/BTC-CST nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- Cục TCDN;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (XNK).
(15)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy