BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9509/TCHQ-KTSTQ
V/v trả lời công văn số 1606/2014/CV-ABTEL

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Viễn thông An Bình.
(Địa chỉ: Số 629, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 1606/2014/CV-ABTEL ngày 16/6/2014 của Công ty TNHH Viễnthông An Bình về việc yêu cầu tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính.Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị tạmđình chỉ thi hành Quyết định số 1131/QĐ-HQHN :

Công ty TNHH viễnthông An Bình có trách nhiệm thực hiện nội dung Quyết định số 1131/QĐ-HQHN ngày23/9/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lýthuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

2. Về đề nghị tạmdừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định số 1131/QĐ-HQHN :

- Căn cứ quy địnhtại Điều 26, Điều 27, Điều 39, Điều 46, Chương 2 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày15/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chếthi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, việc thực hiện các biệnpháp cưỡng chế thi hành Quyết định số 1131/QĐ-HQHN của Cục Hải quan TP. Hà Nộilà đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp tạmdừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục, thẩm quyền giải quyết được quy định tại Điều33 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiếtthi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ. Tổng cục Hải quanđề nghị Công ty TNHH Viễn thông An Bình nghiên cứu và liên hệ trực tiếp với CụcHải quan TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Viễn thông An Bình biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục HQ TP. Hà Nội;
- Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường