TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 951/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2015.

Kính gửi:

Công ty cổ phần xây dựng vận tải Hoàng Ngân.
Địa chỉ: 144 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
MST: 0301439601

Trả lời văn thư số 104/12/CVHN-2014 ngày29/12/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 6 Điều 4 quy định:

“Chuyển quyền sử dụng đất” thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT.

+ Tại Khoản 10 Điều 7 quy định:

“Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giátính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tínhthuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy địnhcụ thể như sau:

...

a.4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuếGTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cảgiá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừthuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đấtđược trừ không chịu thuế GTGT.

Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạtầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vàocủa cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịuthuế giá trị gia tăng.

Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểmnhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giáđất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thờiđiểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

Ví dụ 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng(mua) 200m2 đất của cá nhân B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyểnnhượng là 6 tỷ đồng. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cócông chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toántiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng. Công ty A không đầu tư xây dựng gì trênmảnh đất này. Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất mua từ cá nhân Bnêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A thực hiệnlập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tínhthuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng).

...”

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạtđộng chuyển nhượng bất động sản là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%).

3. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế đốivới hoạt động chuyển nhượng bất động sản bằng thu nhập tính thuế từ hoạt độngchuyển nhượng bất động sản nhân (x) với thuế suất 22%.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác địnhriêng để kê khai nộp thuế. Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi; thời gian miễnthuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Chương VI Thông tư này đối với thu nhập từhoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗthì khoản lỗ này được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư này.

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhậptừ chuyển nhượng bất động sản phát sinh tại địa phương nơi có bất động sảnchuyển nhượng là căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theotrình bày thực hiện chuyển nhượng 01 lô đất làm nhà xưởng tại Quận 12 thì phảilập hoá đơn GTGT và áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, giá đất được trừ khi tínhthuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ; Thuế suất thuế TNDN đối với hợp đồng chuyển nhượng bất độngsản là 22% (áp dụng cho năm 2014, năm 2015).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
4377-324192 (20/01/2015).
Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga