TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 951/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/Omẫu E và AK.

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công vănsố 1687/HQĐNa-GSQL ngày 5/8/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc C/Omẫu E và AK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm g khoản 2Điều 26 của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính có quyđịnh:“Trường hợp nội dung thông tin trên chứng từ chứng nhận xuất xứ khôngphù hợp với bộ hồ sơ hải quan và các quy định về kiểm tra xuất xứ hàng nhậpkhẩu hoặc chữ ký, dấu trên chứng từ chứng nhận xuất xứ không phù hợp với mẫuchữ ký, mẫu dấu lưu tại cơ quan hải quan, trừ các trường hợp quy định tại điểmc khoản này, cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan giải trình, cung cấpthêm tài liệu để chứng minh xuất xứ hàng hóa. Nêu nội dung giải trình và tàiliệu cung cấp phù hợp thì chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ.

Trường hợp cơquan hải quan đủ cơ sở để xác định chứng từ chứng nhận xuất xứ không phù hợpthì đình chỉ việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt và tính thuế theo mứcthuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường”

Căn cứ quy địnhtrên, quy định tại Hiệp định và cam kết của các nước thành viên tại các phiênhọp xuất xứ, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện từ chối C/O nếu chữ ký trên C/Okhông có trong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩmquyền cấp C/O đã được Tổng cục Hải quan thông báo.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn