TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 951/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4013/HQHCM-GSQLngày 05/12/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác minh tính hợp lệchữ ký trên C/O các mẫu E số tham chiếu E123709002191351 cấp ngày 29/10/2012,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫuchữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu E dẫn trên không có trongdanh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/Omẫu E của Trung Quốc đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 2963/TCHQ-GSQL ngày 14/6/2012. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫuE nêu trên theo quy định. Tổng cục Hải quan sẽ thông báo cho cơ quan cấp C/OTrung Quốc về trường hợp này.

Cục Giám sát quản lý về hải quanthông báo để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn