BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 951/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thiết bị thay thế, bảo hành

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Đại diện Công ty Citélum
 (Đ/c: Số 702/1G Sư Vạn Hạnh nối dài, P.12, Q.10, TP. HCM)

Trả lời văn bản số ODA-HCM/F-41FOR01 ngày 19/01/2009 của Vănphòng Đại diện Công ty Citélum đề nghị giải đáp một số vướng mắc liên quan đếnviệc nhập khẩu vật tư thay thế bảo hành theo danh mục đã được duyệt trong dự ánODA Pháp "Đầu tư - xây dựng trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng côngcộng TPHCM", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng làm thủ tục hải quan:

Tại Điều 5, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 củaChính phủ quy định người khai hải quan bao gồm: Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Tổ chức được chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác; Người được ủyquyền hợp pháp (áp dụng trong trường hợp hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhậpkhẩu không nhằm mục đích thương mại)...

Do vậy, trong trường hợp trên nếu các chứng từ liên quan đếnlô hàng thể hiện người nhận là Ban quản lý dự án thì Ban Quản lý dự án sẽ làngười đứng tên trên tờ khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định.

2. Về chính sách thuế:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/01/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giátrị gia tăng; Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hànhNghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ thì thiết bị nhậpkhẩu để thay thế bảo hành thiết bị đã hỏng, không sửa chữa được ở Việt Namkhông thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh