TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 951/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh
Địa chỉ Số 8 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Trả lời Công văn số 01-HCKT ngày 23/1/2006 của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông tư số 53/2003/TT-BTC ngày 02/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh được thành lập và hoạt động theo Pháp lệnh Luật sư. Văn phòng luật sư nếu có ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ và có các điều kiện khác được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà không cần có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Căn cứ hướng dẫn trên, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh có các hoạt động tư vấn pháp luật và chuyển giao công nghệ thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư. Văn phòng tự xác định điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức, thời gian được miễn, giảm thuế TNDN theo chế độ quy định và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý biết. Hàng năm, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh tự xác định số thuế TNDN được miễn, giảm và phản ánh trong tờ khai tự quyết toán thuế TNDN và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu đã kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương