VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 951/VPCP-KTN
V/v kế hoạch, chiến lược tổng thể của VICEM giai đoạn 2009-2020 và định hướng đến năm 2050.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp Xi măngViệt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam(VICEM) tại công văn số 15/XMVN-HĐQT ngày 7 tháng 1 năm 2009 trình Thủ tướngChính phủ về kế hoạch, chiến lược tổng thể giai đoạn 2009-2020 và định hướng đếnnăm 2050, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Namtự quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2009-2020 và định hướngđến năm 2050; chủ động tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêuchiến lược; trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh về những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Côngnghiệp Xi măng Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP Nguyễn Tấn Dũng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ XD, Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý