VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9512/VPCP-V .I
V/v tăng cường công tác chống hàng giả, hàng nhái

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại Văn bản số 3273/BCA-C41 ngày 26 tháng 9 năm 2014 và của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 4291/BKHCN-TTra ngày 20 tháng 11 năm 2014 về việc chống hàng giả, hàng nhái thương hiệu đồ chơi trẻ em LEGO, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia có ý kiến như sau:

- Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) thông báo để các doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn LEGO nói riêng chủ động liên hệ các cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp các sản phẩm của mình tại Việt Nam, nộp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm để có căn cứ xử lý đối với hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các Hiệp hội, các doanh nghiệp nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp đã đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). V.Quốc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ