CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 952/CP-CN
V/v phê duyệt hợp đồng tư vấn bổ sung thuộc Dự án cấp nước và vệ sinh 7 thành phố thị xã

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quản Trị, Bình Định, Bến Tre.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 22/TTr-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4072 BKH/VPXT ngày 8 tháng 7 năm 2003) về việc bổ sung hợp đồng tư vấn Dự án cấp nước và vệ sinh 7 thành phố, thị xã, vốn vay ADB, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phê duyệt việc bổ sung 2 hợp đồng tư vấn thuộc Dự án cấp nước và vệ sinh 7 thành phố, thị xã, vay vốn ADB như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản 4072 BKH/VPXT ngày 8 tháng 7 năm 2003 và chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng