Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 952/CP-CN NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2002
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
SỐ 05/2002/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NỘI DUNG ĐẤU THẦU
VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ ĐẤU THẦU

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngangBộ,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thànhphố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (Công văn số 4532 BKH/VPXT ngày 18 tháng 7 năm 2002) về việcHướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm2002 của Chính phủ đối với công tác đấu thầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Các gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Nhóm B và Cđược thực hiện đấu thầu dạng chào hàng cạnh tranh theo đúng Nghị quyết số05/2002/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ. Trường hợp gói thầu khôngđủ điều kiện áp dụng theo Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP thì được áp dụng hìnhthức thích hợp khác theo quy định của Quy chế Đấu thầu hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ banhành Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 củaChính phủ ban hành Quy chế Đấu thầu, trong quý IV năm 2002.