BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 953/BGTVT-KHĐT
V/v: Chấp thuận Nhà đầu tư đàm phán hợp đồng BOT để đầu tư xây dựng tuyến QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường Bộ Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 99/CĐBVN-KHĐTngày 12/01/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ GTVT xem xét chấp thuậnCông ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận là Nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư và đàmphán hợp đồng Xây dựng tuyến QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Naibằng hình thức BOT. Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Đối với dự án này, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 385/TTg-CN ngày 18/03/2008 và văn bản số 1834/TTg-KTN ngày 30/10/2008 về việc chỉđịnh Nhà đầu tư và chấp thuận tỷ lệ góp vốn thành lập Công ty cổ phần thực hiệndự án BOT QL1A, đoạn tránh thành phố Biên Hòa.

Dự án đầu tư Xây dựng tuyến QL1A đoạn tránh thành phố BiênHòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức BOT là dự án nhóm B. Căn cứ điều 7, Quyếtđịnh số 4193/QĐ-BGTVT về việc phân công, phân cấp, ủy quyền trong quản lý, thựchiện chức năng Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theohình thức BOT, BTO trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tảiquản lý thì Cục Đường bộ Việt Nam là Cục quản lý chuyên ngành và là cơ quan nhànước có thẩm quyền thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định tại nghị định 78/2007/NĐ-CP .

Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ triển khai các côngviệc tiếp theo theo quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ dự án.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- Lưu VT, KHĐT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức